Algemene Voorwaarden

MC Hoveniers is eigenaar danwel rechthebbende op alle op deze website geplaatste (tekst)gegevens en op al het op deze website geplaatste beeldmateriaal. Een en ander valt onder de Auteurswet 1912 danwel de Wet Naburige Rechten. Het is derhalve verboden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende bedoelde (tekst)gegevens en of beeldmateriaal te verveelvoudigen hoe dan ook, danwel op te slaan op electronische gegevensbestanden danwel te openbaren aan derden.